Store

Placeholder

HBSS (Hank’s Buffer Salt Solution) With Ca2+ and Mg2+


HBSS از نمک های معدنی تشکیل شده و حاوی گلوکز نیز می باشد. این محلول برای شستن سلول ها و بافت و حفظ سلول ها در یک حالت زنده مورد استفاده قرار می گیرد. این محلول بافری حاوی فسفات بوده و pH فیزیولوژیکی و فشار اسمزی را برای سلول فراهم می کند. این محلول بافری برای حفظ سلولها در شرایط فاقد CO2 طراحی شده است

SKU: HBSS (Hank's Buffer Salt Solution) With Ca2+ and Mg2+ Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HBSS (Hank’s Buffer Salt Solution) With Ca2+ and Mg2+”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Cart